Passend onderwijs

Passend onderwijs

Elke leerling heeft recht op passend onderwijs: een onderwijsplek die aansluit bij de eigen talenten en mogelijkheden. Soms is het zo dat een leerling extra ondersteuning op school nodig heeft om een diploma te behalen. Een school heeft zorgplicht als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt. 

Zorgplicht in een aantal stappen

Stap 1: de aanmelding

Eerst meldt u uw zoon of dochter aan op de gewenste school. Hiervoor vult u een aanmeldingsformulier in, dat u onder­tekent en naar school stuurt. Vervolgens beoordeelt de school het formulier.
De school kijkt hierbij naar vier zaken:
is er plek op de school van aanmelding, respecteren ouders en leerling de grondslag van de school, biedt de school het onderwijsniveau dat de basisschool
adviseert en is er een onderwijskundig rapport van de school van herkomst?
Is het antwoord op deze vier vragen ja? Dan neemt de school de aanvraag verder in behandeling. 

Stap 2: de ondersteuningsvraag

De school onderzoekt of uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft. U heeft hierbij een informatieplicht. Dit betekent dat u het moet aangeven als u denkt dat uw kind extra zorg nodig heeft. Vaak kan de school binnen de reguliere ondersteuning (basisondersteuning) de juiste begeleiding organiseren.

Stap 3: extra ondersteuning

Als uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de school of zij die zelf kan bieden. Zo ja, dan stelt de school in samenwerking met u een ontwikkelperspectief op. In dit plan staat welke extra begeleiding uw kind krijgt, welk eindniveau uw kind kan halen en welke extra ondersteuning en zorg nodig is.

Samenwerkingsverband

De school kijkt bij de zorgplicht goed naar wat uw kind nodig heeft en probeert dit eerst zelf te organiseren. Soms is het niet mogelijk de benodigde zorg zelf te bieden. Dan moet de school een andere goede plek voor uw kind zoeken. Dit kan zijn in het gewone voortgezet onderwijs of in het voortgezet speciaal onderwijs. In ieder geval overlegt de school altijd goed met u als ouder. Scholen werken nauw samen in regionale samenwerkingsverbanden. Hierdoor is snel duidelijk wat voor uw kind de beste onderwijsplek is. De samenwerkingsverbanden zijn voor ouders, scholen en hulpverleners ook de vraagbaak voor alles wat met onderwijs te maken heeft. 

Meer weten?

• Samenwerkingsverband Rivieren­gebied: www.swvrivierenland.nl of bel: 0345 76 90 81
• Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei: www.rijnengeldersevallei.nl of bel: 0318 67 51 80
• Samenwerkingsverband Arnhem: www.swv2506.nl of bel het Onderwijsloket: (026) 365 03 21

wolkes-opendagen

wolkes-checklist