Passend onderwijs

 

Passend onderwijs

 

Elke leerling heeft recht op passend onderwijs: een onderwijsplek die aansluit bij de talenten en mogelijk­heden van een leerling. Soms kan het zo zijn dat een leerling extra ondersteuning op school nodig heeft om een diploma te kunnen behalen. Een school heeft zorg-plicht als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt.

Zorgplicht in een aantal stappen

Stap 1: de aanmelding
Eerst meldt u uw zoon of dochter aan op school. Hiervoor vult u een aanmeldingsformulier in, dat u ondertekent en naar school stuurt. Vervolgens beoordeelt de school het formulier. De school kijkt hierbij naar vier zaken: is er plek op de school van aanmelding, respecteren ouders en leerling de grondslag van de school, biedt de school het onderwijsniveau dat de basisschool adviseert en is er een onderwijskundig rapport van de school van herkomst? Is het antwoord op deze vier vragen ja? Dan wordt de aanvraag verder in behandeling genomen.

Stap 2: de ondersteuningsvraag
De school onderzoekt of uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft. U heeft hierbij een informatieplicht.
Dit betekent dat u het moet aangeven als u denkt dat uw kind extra zorg nodig heeft. Vaak kan de school binnen de reguliere ondersteuning (basisondersteuning) de juiste begeleiding organiseren.

Stap 3: extra ondersteuning
Als uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de school of zij die zelf kan bieden. Zo ja, dan stelt de school in samenwerking met u een ontwikkelperspectief op. In dit plan staat welke extra begeleiding uw kind krijgt, welk eindniveau uw kind kan halen en welke extra ondersteuning en zorg nodig is.

Samenwerkingsverband

De school kijkt bij de zorgplicht goed naar wat een leerling nodig heeft en probeert dit eerst zelf te organiseren. Soms kan ze de zorg die nodig is, niet zelf bieden. Dan moet ze een andere goede plek voor deze leerling zoeken. Dit kan zijn in het gewone voortgezet onderwijs of in het voortgezet speciaal onderwijs. In ieder geval overlegt de school altijd goed met de ouders.
Scholen werken samen in een samen­werkingsverband. Hierdoor kan goed worden afgestemd wat voor iedere leerling de beste onderwijsplek is. De samenwerkings­verbanden zijn voor ouders, scholen en hulpverleners ook de vraagbaak voor alles wat met onderwijs te maken heeft.

Meer weten?

• Samenwerkingsverband Rivieren­gebied: www.swvrivierenland.nl of bel: 0345 76 90 81
• Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei: www.rijnengeldersevallei.nl of bel: 0318 67 51 80
• Samenwerkingsverband Arnhem: www.swv2506.nl of bel het Onderwijsloket: (026) 365 03 21