Kosten

Kosten

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betaalt de overheid het overgrote deel van de kosten van het onderwijs in Nederland. De rest betalen leerlingen of hun ouders. De hoogte van de schoolkosten varieert per leerjaar (denk aan de pakketkeuze) en wordt ­vastgesteld in overleg met de mede­zeggenschapsraad. Schoolkosten zijn kosten die samenhangen met school en onderwijs maar niet wettelijk zijn vastgelegd en niet door de rijksoverheid aan de scholen worden betaald. Onder schoolkosten vallen de overige schoolkosten of verstrekkingen, de kosten voor activiteitenweken en de ouderbijdrage.

Boeken

Sinds 2008 stelt de overheid de benodigde lesboeken gratis ter beschikking aan leerlingen. De scholen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling en ontvangen hiervoor jaarlijks een bedrag. Onder de gratis te verstrekken leermiddelen vallen nadrukkelijk niet:
atlassen, woordenboeken, een agenda, computer of laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, en dergelijke.

Niet wettelijk verplichte ouderbijdrage

Bijna alle scholen vragen ouders van leerlingen jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag besteden zij aan middelen die de overheid niet vergoedt, maar erg belangrijk zijn voor de leerlingen. Het gaat om zaken buiten het gewone lesprogramma, die wel nadrukkelijk vorm geven aan het schoolprofiel (datgene waarmee de school zich onderscheidt van andere scholen). 

Hieronder vallen bijvoorbeeld:

• ondersteuning van culturele en identiteitsactiviteiten;
• mediatheek/ informatievoorziening;
• introductieactiviteiten;
• sportevenementen voor alle leerlingen;
• ouder- en medezeggenschapsraden;
• zorg- en hulpverlening.

Het in rekening te brengen bedrag is vastgesteld in overleg met en na instemming van de medezeggen­schaps­raad.

Overige schoolkosten of verstrekkingen

Om onderwijs te kunnen volgen, heeft de leerling naast boeken andere middelen nodig. Bijvoorbeeld een kopieerpas of een locker om persoonlijke spullen in op te bergen. Deze middelen worden niet (altijd) door de school verstrekt. Wel kunnen ze via de school worden gekocht/gehuurd. Soms is het praktischer (en voor u als ouder voordeliger) dat de school bepaalde zaken centraal inkoopt en verstrekt of uitleent aan de leerlingen. Zoals: 

• het materiaal voor beeldende vakken (tekenen en handvaardigheid), techniek, en dergelijke
• bepaalde software

wolkes-opendagen

wolkes-checklist